facebook

Bezzwrotna premia dla małych gospodarstw

02/07/2015
0 komentarzy

Jednym z najpopularniejszych działań, które niebawem mają wystartować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014/2020, jest Restrukturyzacja małych gospodarstw, która pozwoli beneficjentom skorzystać z bezzwrotnej premii 60 tysięcy złotych. Niemniej jednak, aby móc zakwalifikować się do udziału w konkursie należy spełniać wymagane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymagania.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014/2020 wyniosą ponad 13 mln euro, z czego środki UE to ponad 8 mln euro, a wkład krajowy prawie 5 mln euro. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, tzw. Restrukturyzacja małych gospodarstw pozwoli beneficjentom otrzymać premię w wysokości 60 tys. złotych, wypłacaną w ratach: pierwsza rata 80% kwoty pomocy, druga rata 20% kwoty pomocy.

Rodzaj wsparcia

Bezzwrotna premia w wysokości 60 tysięcy złotych ma być wydatkowana na restrukturyzacją gospodarstwa, zgodnymi z założeniami przygotowanego przez beneficjenta biznesplanu. Forma wsparcia w postaci premii oznacza brak wkładu własnego ze strony beneficjenta. Niemniej jednak istotne znaczenie w przypadku działania Restrukturyzacja małych gospodarstw ma realizacja biznesplanu, w wyniku którego winien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu przynajmniej 6 tysięcy euro, co stanowi 20 procent wartości wyjściowej.

Kto może się ubiegać o premię?

Beneficjentem jest osoba fizyczna, ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą. Ponadto rolnik winien posiadać przynajmniej 1 ha użytków rolnych.

Jakie kryteria wniosków będą miały znaczenie podczas ich oceny?

Po złożeniu wniosków, podania zostaną rozpatrzone na podstawie kryteriów wyboru. Przydzielone punkty będą miały olbrzymie znaczenie, bowiem im więcej tym większe szanse na uzyskanie premii. Wśród najważniejszych założeń znajdują się kwalifikacje zawodowe rolnika (osoby posiadające stosowne wykształcenie bądź też doświadczenie otrzymają większą liczbę punktów), rodzaj produkcji (więcej punktów otrzymają rolnicy uprawiający produkcję ekologiczną bądź też rośliny wysokobiałkowe), kompleksowość biznesplanu, wielkość ekonomiczną gospodarstwa po realizacji zaplanowanych w biznesplanie inwestycji (oczywiście im większa tym lepiej), a także realizację celów przekrojowych nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (pod uwagę zostanie wzięty między innymi wpływ na poprawę ochrony środowiska).

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz