facebook

Ważna informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

08/01/2016
1 komentarzy

Agencja Rynku Rolnego podała dziś, że od 4 stycznia 2016 zostały zarejestrowane 22 ważne wnioski od sześciu Przedsiębiorców dotyczące w sumie 1593 ton wieprzowiny.

Najwięcej firm jest zainteresowanych wsparciem na okres przechowywania na 150 dni, łącznie 1082 tony. W dalszej kolejności 90 dni / 490 ton oraz na 120 dni / 21 ton.

Zainteresowanie mechanizmem wśród Przedsiębiorców jest bardzo duże. Odbieramy wiele telefonów z pytaniami. Wyjaśniamy warunki, pomagamy w wypełnianiu dokumentów - podaje w komunikacie prasowym ARR.

Dofinansowanie za pośrednictwem dopłat prywatnego przechowywania wieprzowiny to jeden z mechanizmów interwencyjnych na rynku mięsa w UE. Realizacja powyższego mechanizmu w ramach kompetencji ARR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.

W mechanizmie mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT, zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski oraz są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR.

W ramach mechanizmu przechowywane mogą być tusze/półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku dorozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r., wprowadzającego prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.10), przez okres 90, 120 lub 150 dni.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:

1) rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych),

2)  złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,

3)  złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.

Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do ARR.

Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień wysłania faksem (lub e-mailem) do Przedsiębiorcy informacji o przyjęciu wniosku o zawarcie umowy. Termin 28 dni na wprowadzanie wieprzowiny do chłodni jest liczony od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:

  • · 10 ton dla produktów bez kości,
  • · 15 ton dla pozostałych produktów.

Dopłatami do prywatnego przechowywania objęte jest mięso dobrej jakości handlowej, które pochodzi od zwierząt:

a)  których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE,

b)  utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi,

c)  ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni,

d)  których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z konieczności),

oraz nie posiada cech dyskwalifikujących je do przechowywania lub spożycia po uprzednim przechowywaniu.

„Formularz rejestracyjny”, formularz wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i dokumenty związane z realizacją mechanizmu oraz „Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

· w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-78-03, 376-70-60, 376-71-09

· w Oddziałach Terenowych ARR

· w telefonicznym punkcie informacyjnym: (22) 661-72-72

· na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl

 

(pl) komunikat prasowy ARR

fot. agrobrand

zgłoś naruszenie

Komentarze (1)

Dodaj komentarz