facebook

Przegląd konserwacyjny UDT – na czym polega i jak przebiega?

30/04/2020
0 komentarzy

Na czym polega przegląd konserwacyjny UDT?

Wszystkie dźwignice oraz inne urządzenia transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, podlegają kilku rodzajom badań technicznych. Przegląd techniczny umawiany jest na pisemny wniosek eksploatującego dźwignicę, a jego miejsce oraz data wykonania ustalana jest indywidualnie w trakcie kontaktu z inspektorem powołanym przez UDT. Przegląd konserwacyjny czy odbiorczy, zawsze wykonywane są w obecności eksploatującego lub osoby przez niego upoważnionej, a także w miejscu, które gwarantuje możliwość bezpiecznego i komfortowego wykonania niezbędnych czynności serwisowych.

Przegląd konserwacyjny UDT polega na kompleksowym zweryfikowaniu stanu technicznego dźwignicy wraz z zainstalowaną wersją wyposażenia, oznakowaniem i dokumentacją. W trakcie badania inspektor powołany przez UDT wykonuje niezbędne próby techniczne w znamionowych warunkach pracy urządzenia transportu bliskiego, sprawdza zgodność i prawidłowość dokumentacji, a także zapoznaje się ze sposobem działania wszystkich systemów, układów, elementów konstrukcyjnych i roboczych.

Wykonanie przeglądu konserwacyjnego UDT przez inspektora prowadzi do stworzenia przez niego protokołu z czynności dozoru technicznego. W protokole umieszczane są informacje o tym, czy dźwignica działa w sposób prawidłowy, określane są rekomendowane działania konserwacyjne lub naprawcze, a także czy wszelkie oznakowania, instrukcje i napisy ostrzegawcze umieszczone są w sposób czytelny, zrozumiały i prawidłowy. Protokół podpisywany jest przez eksploatującego lub osobę przez niego powołaną.

Kiedy wykonuje się przegląd konserwacyjny UDT?

Przeglądy konserwacyjne UDT wykonywane są zgodnie z terminami wskazanymi przez producenta dźwignicy, na podstawie prawa dotyczącego dozoru technicznego lub doraźnie w wyniku awarii lub wypadku.

Przegląd konserwacyjny UDT wykonywany w trakcie eksploatacji zlecany jest minimum raz do roku lub częściej, o ile producent dźwignicy wskazuje inaczej. Doraźne badania techniczne powypadkowe i poawaryjne wykonywane są na wniosek eksploatującego w zależności od doraźnych potrzeb w ramach dozoru technicznego.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz