facebook

ANR wznowiła przetargi na dzierżawę gruntów.

07/12/2015
0 komentarzy

Po czasowym wstrzymaniu przetargów ponownie można wziąć udział w prztergach organizowanych przez ANR, decyzję taką podjął Waldemar Humięcki, pełniący obowiązki Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziały Terenowe i Filie Agencji wznowiły:

- przeprowadzanie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

- nieodpłatne przekazywanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości Zasobu;

- udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na doprowadzenie do należytego stanu technicznego przekazanych uprzednio lokali i budynków wraz z infrastrukturą;

- rozdysponowywanie lokali mieszkalnych;

- wykonywanie uprawnień i obowiązków związanych z prawem pierwokupu i odkupu;

- sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na inwestycje, parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne lub nieruchomości w strefach ekonomicznych;

- sprzedaż nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych, których wcześniej zawiadomiono o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

Jednak pozostałe czynności, czyli inne niż wyżej wymienione będą mogły być realizowane po zaakceptowaniu przedłożonego, szczegółowego uzasadnienia co do potrzeby ich dokonania.

ANR informuje, że wszystkie działania podejmowane w ostatnim okresie przez Prezesa Agencji Waldemara Humięckiego są podyktowane troską o prawidłowe rozdysponowanie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z korzyścią dla rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem swoich gospodarstw rodzinnych.

Agencja Nieruchomości Rolnych wznawia przetargi na dzierżawę ziemi ze względu na chęć umożliwienia jej uprawy w nowym roku i zabezpieczenia przed ewentualnym przejęciem przez osoby nieuprawnione, m.in. bezumownych użytkowników, czego obawiają się polscy rolnicy.

Dzięki podjętym decyzjom gminy i spółdzielnie mieszkaniowe z całej Polski będą mogły zakończyć już rozpoczęte i realizowane we współpracy z Agencją inwestycje i remonty w infrastrukturę techniczną m.in. lokali na terenach popegeerowskich.

Natomiast sprzedaż gruntów nierolnych pozwoli na uruchomienie inwestycji o charakterze gospodarczym, które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i polepszania warunków życia społeczności lokalnych.

Równocześnie ANR przypomina, że w dniu 25 listopada 2015 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych polecił wznowienie zawierania umów sprzedaży i dzierżawy z kandydatami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych przetargów, co do których nie jest wymagane uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji, czyli o powierzchni powyżej 50 ha, których wartość przekracza równowartość dwóch tysięcy ton żyta (tj. w 2015 r. 1 277 400 zł). 

W Biurze Prezesa Agencji nadal jest weryfikowana dokumentacja transakcji sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, co do których było wymagane uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji.

 

(pp)

opracowanie na podstawie informacji prasowej ANR

 

foto: agrobrand

 

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz