facebook

Interesuje Cię działka nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania?

05/09/2017
0 komentarzy

Jeśli planujesz inwestycję lub powiększasz firmę i decydujesz się na nową filię lub halę produkcyjną, z pewnością poszukujesz działki w dogodnej lokalizacji. Zapewne wiesz, że wybór miejsca nie jest kwestią dowolną. To, w jaki sposób będzie zagospodarowany teren, określa akt prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten jest niezbędny, by racjonalnie gospodarować powierzchnią gmin, godząc potrzeby administracji, mieszkańców, środowiska naturalnego i potencjalnych inwestorów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem jawnym, dzięki czemu mieszkańcy oraz osoby planujące inwestycje w danej gminie mogą sprawdzić, jakie jest przeznaczenie działki, którą posiadają, lub która ich interesuje. Wszelkie informacje i dokumenty można uzyskać w urzędzie miejskim. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy dla danej działki nie opracowano jeszcze planu miejscowego?

Brak planu zagospodarowania

W takiej sytuacji powinieneś w pierwszej kolejności sprawdzić zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym zawarte są ogólne informacje dotyczące planowanych funkcji w obszarze całej gminy. Jest to dokument planistyczny, który również jest udostępniany w urzędzie miejskim. Pozwala on uzyskać informacje dotyczące przeznaczenia danego terenu/działki –sporządzany plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium. Jeśli planowane w studium przeznaczenie działki jest tożsame z charakterem Twojej inwestycji z pewnością będziesz zainteresowany jej zakupem. Nadal jednak pozostaje pytanie: czy w takiej sytuacji można uzyskać pozwolenie na budowę?

Decyzja o warunkach zabudowy

Zanim zdecydujesz się na zakup terenu, wystąp do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Informacje dzięki niej zdobyte pozwolą Ci ocenić, czy jesteś w stanie dostosować się do obostrzeń w niej zawartych, i czy nie będą one stanowić dla Ciebie zbyt dużych ograniczeń. O decyzję o warunkach zabudowy należy wystąpić do wójta, burmistrza gminy czy prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się mapę z zaznaczonym planowanym terenem inwestycji i opisem parametrów technicznych. Następnie urząd miejski przeprowadza analizę urbanistyczną, w ramach której bada sposób zagospodarowania i parametry zabudowy na sąsiednich terenach. Decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana jeżeli spełniony będzie między innymi warunek dostępu terenu do drogi publicznej, co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w taki sposób aby można było nawiązać do niej funkcją, parametrami i sposobem zagospodarowania. Przedłożony projekt nie może naruszać przepisów odrębnych, w tym w zakresie ochrony środowiska.

Po przejściu wszystkich procedur otrzymasz decyzję o warunkach zabudowy, w której określone zostaną wymagane parametry dotyczące planowanej budowy, m.in. jaka część działki może być zabudowana, jaka jest dopuszczalna szerokość elewacji frontowej i wysokość budynku czy geometria dachu. Takie informacje pozwolą przeanalizować możliwości wynikające z decyzji o warunkach zabudowy pod kątem Twoich potrzeb i podjąć trafną decyzję odnośnie zakupu działki.

Źródło: Budplan - Analiza urbanistyczna

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz