facebook

Przypomniamy zasady składania wniosków na pomoc ARIMR "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"

07/01/2016
0 komentarzy

Kto może zostać Beneficjentem poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w zakresie operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli:

1) są posiadaczami samoistnym lub zależnym:

 1. a)  gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub

 2. b)  nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,

  – położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.

2) gospodarstwo, będące w posiadaniu Wnioskodawcy, jest położone co najmniej w części na gruntach, które są objęte, nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2012 r., obszarem określonym na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), Obszarem Szczególnie Narażonym, zwanym dalej „OSN”, dla którego został wprowadzony program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, zwany dalej „programem działań”.

3) w gospodarstwie, którego podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest posiadaczem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, z wyłączeniem:

a) chowu i hodowli ryb,

b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

W odniesieniu do warunku określonego w pkt. 1 uwzględnia się grunty wchodzące w skład gospodarstwa posiadanego przez rolnika w dniu złożenia Wniosku o przyznanie pomocy:

 • »  stanowiące przedmiot własności tego rolnika;

 • »  oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi;

 • »  które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy;

 • »  które są dzierżawione przez tego rolnika od podmiotów innych niż wymienione powyżej, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

  a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną, oraz

  b) na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy;

 • »  do których przyznano temu rolnikowi jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płat- nościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową w ramach działań obsza- rowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, co najmniej w roku, w którym złożono Wniosek o przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności lub pomocy, płatność lub pomoc została przyznana co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia Wniosku o przyznanie pomocy.

Do ustalenia spełnienia warunku określonego w pkt. 2 uwzględnia się grunty wchodzące w skład gospodar- stwa posiadanego przez rolnika w dniu złożenia Wniosku o przyznanie pomocy:

 • stanowiące przedmiot własności tego rolnika;

 • oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi;

 • które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy;

 • które są dzierżawione przez tego rolnika od podmiotów innych niż wymienione powyżej, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

  a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną, oraz

  b) na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy;

  Program działań wprowadzony rozporządzeniami właściwych terytorialnie dyrektorów regionalnych zarzą- dów gospodarki wodnej zawiera pełen zakres informacji dotyczących obowiązków rolników prowadzących działalność rolniczą na OSN. Gospodarowanie zgodnie z określonymi wymogami dotyczy m.in. właściwego przechowywania nawozów naturalnych, kiszonek i pasz soczystych. W programach określono więc minimal- ne pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych i podano termin obowiązy- wania takich wymagań.

  Poza powyższymi warunkami, które powinny być spełniane, co najmniej od dnia złożenia Wniosku o przyzna- nie pomocy, możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez poszczególne podmioty kilku warunków formalnych. Warunki te są zróżnicowane w zależności od formy prawnej, w jakiej prowadzo- na jest działalność rolnicza.

  W przypadku rolnika będącego osobą fizyczną pomoc może być przyznana, jeśli dodatkowo:

  • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producen-

   tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji Wniosków o przyznanie płatności,

  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE1,

  • co najmniej od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy:

   1. a)  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

   2. b)  kieruje gospodarstwem; uznaje się, że rolnik będący osobą fizyczną kieruje gospodarstwem, jeżeli po- nosi koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia;

   3. c)  jest pełnoletni.

   W przypadku rolnika będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września

   2000 r. – Kodeks spółek handlowych, pomoc jest przyznawana, jeśli ponadto:
   a) jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia zło-

   żenia Wniosku o przyznanie pomocy;
   b) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,

   ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji Wniosków o przyznanie płatności;

c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE1;.
W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeśli dodatkowo:

a) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE1;

b) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną, co najmniej od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 • jest pełnoletni;
  c) każdy ze wspólników będący osobą prawną lub spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15

  września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE1;

 • jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy;

  d) gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do tej spółki;
  e) prowadzi, w ramach umowy tej spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą

  co najmniej od dnia złożenia Wniosku o przyznanie pomocy;
  f) spółce został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji

  producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji Wniosków o przyznanie płatności.

Materiały na podstawie broszury informacyjnej ARIMR, więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-osn.html

fot. agrobrand

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz