facebook

OSN na terenie całej Polski – w życie weszła nowa ustawa

31/08/2017
0 komentarzy

2 sierpnia prezydent podpisał znowelizowaną ustawę prawo wodne. Niektóre zapisy ustawy weszły w życie 23 sierpnia. Są to m.in. artykuły 102 i 112, które regulują kwestie „Ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Od tej chwili cały obszar Polski objęty jest OSN, czyli uznany jest za obszar szczególnie narażony, na którym należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych. Nowe przepisy obejmują wszystkich producentów rolnych. Działalność rolnicza ma być prowadzona w sposób zapobiegający zanieczyszczanie wód azotanami.

Obowiązek posiadania urządzeń do przechowywania stałych i płynnych odchodów zwierzęcych ma być uzależniona od wielkości inwentarza, wielkości użytków rolnych i intensywności produkcji rolnej. Wszelkie warunki zostaną dookreślone w ogólnopolskim programie działań, który zostanie przedstawiony za kilka miesięcy.

W projekcie ustawy Prawo Wodne przewidziano karę 2 tys. zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami, 5 tys. zł za niewłaściwe przechowywanie odchodów zwierzęcych oraz 5 tys. zł za brak sporządzonego planu nawożenia azotem i brak dokumentów potwierdzających użycie nawozów zgodnie z przepisami.

Program działań, które mają zapobiegać zanieczyszczeniu wód azotanami ze źródeł rolniczych będzie zawierał praktyki takie jak:

 • ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, zamarzniętych, przykrytych śniegiem,  znajdujących się w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia,
 • wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów i sposobów nawożenia,
 • określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
 • określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych,
 • planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin
 • określenie listy upraw intensywnych,
 • określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu średniorocznego,
 • określenie współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe,
 • określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych
 • określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym
 • określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha w plonie głównym.

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz